جاده آفتاب بوشهر داستان استانی برنامه

جاده: آفتاب بوشهر داستان استانی برنامه داستان سینمایی جدول پخش

گت بلاگز اخبار اجتماعی میانگین سنی زنان از مردان زیاد است

بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور عزیزمان ایران که از سرشماری سال ۱۳۹۵ استخراج شده، میانگین سنی زنان برابر با ۳۱.۱ سال و میانگین سنی مردان برابر با ۳۰.۹ سال است.&n

میانگین سنی زنان از مردان زیاد است

میانگین سنی زنان از مردان زیاد است

عبارات مهم : ایران

بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور عزیزمان ایران که از سرشماری سال ۱۳۹۵ استخراج شده، میانگین سنی زنان برابر با ۳۱.۱ سال و میانگین سنی مردان برابر با ۳۰.۹ سال هست.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین سنی میانگین سن افراد یک جامعه است و از تقسیم مجموعه حاصل ضرب های هریک از سنین منفرد در فراوانی افراد در آن سن، به کل جمعیت حاصل می شود.

میانگین سنی زنان از مردان زیاد است

میانگین سنی جمعیت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۱.۱ سال محاسبه شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۰، معادل ۱.۳ سال زیاد کردن را نشان می دهد. در سال ۱۳۹۵ هم میانگین سنی مردان برابر ۳۰.۹ و زنان برابر ۳۱.۳ سال بوده است.

برای هر دو جنس این میانگین در نقاط شهری به مراتب زیاد از نقاط روستایی هست. میانگین سنی مردان و زنان در نقاط شهری به ترتیب برابر ۳۱.۳ و ۳۱.۶ سال و در نقاط روستایی ۲۹.۷ و ۳۰.۵ سال هست.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور عزیزمان ایران که از سرشماری سال ۱۳۹۵ استخراج شده، میانگین سنی زنان برابر با ۳۱.۱ سال و میانگین سنی مردان برابر با ۳۰.۹ سال است.&n

نکته قابل توجه این که میانگین سنی زنان اندکی از میانگین سنی مردان بالاتر هست. این عنوان به علت بالاتر بودن امید به زندگی زنان در مقایسه با مردان مورد انتظار هست. در سال های آتی با زیاد کردن شکاف امید زندگی بین زنان و مردان و خانمانه شدن سالمندی جمعیت، میانگین سنی زنان از میانگین سنی مردان همچنان سرعت بیشتری به خود بگیرد.

همچنین در سال ۱۳۹۵ استان های گیلان و مازندران و پایتخت کشور عزیزمان ایران به ترتیب با ۳۵.۵ و۳۴ و ۳۳.۲ سال بیشترین میانگین سنی جمعیت و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب با ۲۳.۵ و ۲۷.۱ و ۲۸.۶ سال کمترین میانگیـن سنـی را در بیـن استانهـای کشور به خود اختصـاص داده اند.

میانه سنی

میانه ســنی، ســنی اســت که در آن دقیقا نصــف جمعیت پیرتر و نصــف دیگر در ســنین جوان تر از آن قرار دارند. یافته های سرشماری ۱۳۹۵ در مقایسه با نتیجه های سرشماری سال های قبل، نشان از کم کردن جوانی جمعیت دارد. میانه سنی جمعیت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۰ سال است که در مقای سه با سال ۱۳۹۰، سه سال زیاد کردن را نشان می دهد. میانه سنی در نقاط رو ستایی دو سال کمتر از نقاط شهری هست. در مناطق شهری و نیز مناطق روستایی میانه سنی هر دو جنس با هم برابر است.

میانگین سنی زنان از مردان زیاد است

از منظری در مطالعات جمعیت شناسی، جمعیتی را که میانه سنی آن زیر ۲۰ سال باشد جوان، جمعیتی را که میانه سنی آن بین ۲۰ تا ۳۰ سال باشد میان سال و جمعیتی را که میانه سنی آن ۳۰ سال یا زیاد باش د دیر به حساب می آورند. با این تعبیر مناطق شهری دارای جمعیت دیر و مناطق روستایی جمعیت میان سال دارند.

در سال ۱۳۹۵ استان های گیلان و مازندران و پایتخت کشور عزیزمان ایران به ترتیب با ۳۴، ۳۳ و ۳۲ سال بیشترین میانه سنی جمعیت و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی به ترتیب با ۲۱ و ۲۶ و ۲۷ سال کمترین میانه سن ـ ی را در بیـن استان هـای کشور به خود اختصـاص داده اند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور عزیزمان ایران که از سرشماری سال ۱۳۹۵ استخراج شده، میانگین سنی زنان برابر با ۳۱.۱ سال و میانگین سنی مردان برابر با ۳۰.۹ سال است.&n

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | مردان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs